Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VVU COACHING  B2C OFFLINE

 1. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Vvu Coaching aanbiedt aan de Klant (consument). Door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst erkent de Klant een kopie van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te hebben aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en de Deelnemersovereenkomst, heeft de Deelnemersovereenkomst voorrang. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.
 • Vvu Coaching behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden te wijzigen en verbindt zich ertoe om de Klant ten minste een (1) maand voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen schriftelijk ervan in kennis te stellen. De Klant die weigert de wijzigingen aan de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden in zijn nadeel te aanvaarden, kan de Overeenkomst waarop de wijzigingen een impact hebben, kosteloos opzeggen, op voorwaarde dat hij Vvu Coaching daarvan binnen de drie (3) maanden na de kennisgeving op de hoogte stelt. Wijzigingen in de Voorwaarden treden in werking een (1) maand na de kennisgeving ervan.
 • Indien Belgische, Europese of gelijk welke andere instanties of regelgevingen Vvu Coaching ertoe verplichten de Overeenkomst te wijzigen of ervan af te zien het geheel of een deel van de Diensten te leveren, heeft Vvu Coaching het recht deze wijzigingen door te voeren of ervan af te zien de Diensten te leveren zonder de procedure vermeld in 2 te moeten toepassen en zonder de Klant daarvoor een schadeloosstelling te moeten betalen. Een dergelijke gebeurtenis wordt beschouwd als een geval van Overmacht.
 • Definities:
  • Consument: Elke Klant die een natuurlijke persoon is en die de diensten en/of producten van Vvu Coaching gebruikt voor doeleinden die niet onder zijn beroepsactiviteit vallen.
  • Diensten: alle diensten die Vvu Coaching in het kader van Overeenkomst levert. Vvu Coaching heeft verschillende abonnementsvormen waarvan alle details terug te vinden zijn de informatiebrochure zoals overhandigd aan de Klant bij het kennismakingsgesprek. De abonnementsvormen geven toegang tot de Praktijk tijdens de openingsuren en tot de toestellen die in de Praktijk worden aangeboden.
  • Fit & Fix: de handelsnaam van Vvu Coaching
  • Klant: een persoon, Consument, met wie Vvu Coaching de Overeenkomst heeft gesloten. Om zich in te schrijven moet de Klant meerderjarig zijn. Indien de Klant nog minderjarig is, dan moet de inschrijving in voorkomend geval gebeuren door zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.
  • Prijslijst: alle tarieven en prijzen van diensten en producten di overeengekomen worden met de Klant in de Deelnemersovereenkomst.
  • Praktijk: dit is een vestiging van Vvu Coaching genaamd “Fit & Fix” gelegen te 9300 AALST, Brusselsesteenweg 197
  • Opstartpakket: het pakket dat de Klant betaalt voor de aankoop van een aan de Klant gelieerde Lidmaatschapsband op basis waarvan de Klant toegang heeft tot de Praktijk en tot de fitnesstoestellen die op maat van de Klant worden afgestemd naar aanleiding van de metingen die hieraan voorafgaan.
  • Lidmaatschapsband: dit is strikt persoonlijke toegangsband die de Klant heeft om toegang te hebben tot de Praktijk en tot de toestellen in de Praktijk.
  • Overeenkomst: de algemene voorwaarden en alle andere contractuele documenten tussen de Klant en Vvu Coaching die betrekking hebben op de diensten van Vvu Coaching zoals de Deelnemersovereenkomst en de Prijslijst, het Huisreglement, de Privacyverklaring en verklaring inzake Cameratoezicht
  • Vvu Coaching: Vvu Coaching BV, met zetel te 9300 AALST, Koeistraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0764.598.441 en met btw-nummer BE0764.598.441 en handelend onder de handelsnaam “Fit & Fix”
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare of rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • De niet-uitoefening door een van de Partijen van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 • De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Klant ondertekende deelnemersovereenkomst en de in bijlage gevoegde algemene voorwaarden door Vvu Coaching in ontvangst wordt genomen en aanvaard. Bij de inschrijving geeft de Klant aan welke abonnementsvorm hij wenst aan te gaan.
 • Vvu Coaching mag een Klant weigeren op een van de volgende gronden:
  • de Klant heeft de verplichtingen die krachtens een andere overeenkomst met Vvu Coaching op hem rusten niet nagekomen;
  • in geval van bewezen fraude of ernstige twijfel aan de identiteit of solvabiliteit van de Klant;
  • de Klant weigert tegemoet te komen aan het eerste verzoek van Vvu Coaching om het Opstartpakket te betalen en/of de eerste (deel)betaling ingevolge de -Overeenkomst te doen.

 

 1. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur zoals overeengekomen in de Deelnemersovereenkomst.
 • Na het verstrijken van de initieel overeengekomen duur wordt de overeenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden en de Deelnemersovereenkomst, automatisch en stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden zoals initieel overeengekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
 • Partijen hebben na het verstrijken van de initieel overeengekomen duur ingevolge artikel 2 het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen mits een opzeggingstermijn van een (1) maand te rekenen vanaf drie (3) werkdagen na de datum van kennisgeving van de opzegging.
 • Tijdens de opzeggingstermijn blijven de bepalingen van de Deelnemersovereenkomst en deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

 1. DE PRIJS EN BETALINGSWIJZEN
 • De Prijs van de Diensten omvatten: het Opstartpakket, de prijs overeenkomstig de aangeboden Diensten (overeenkomstig het gekozen abonnement), alle taksen (BTW) en administratiekosten.
 • De Klant heeft Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
 • Payconiq of overschrijving voor wat betreft de kost gerelateerd aan het Opstartpakket en eerste (deel)betaling voor de gekozen Diensten
 • Daaropvolgende betalingen gebeuren via domiciliëring of overschrijving op het door Vvu Coaching opgegeven rekeningnummer met vermelding van de referentie op de Deelnemersovereenkomst.
  • Indien de Klant voor een volledige vooruitbetaling van zijn Overeenkomst kiest, dan vindt de betaling plaats op het ogenblik van de inschrijving door betaling via Payconiq of contant in de Praktijk en zullen de volgende betalingen jaarlijks gebeuren via een SEPA-domiciliëring in geval van verlenging van de duur van de Overeenkomst. Wanneer Partijen kiezen voor een overeenkomst met maandelijkse betalingen, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats via Payconiq of contant in de Praktijk en vinden de daaropvolgende betalingen maandelijks plaats via domiciliëring tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor de Diensten.
  • Indien de Klant geen gebruik meer wenst te maken van een domiciliëring, kan hij dat aangeven bij Vvu Coaching. De domiciliëring zal geblokkeerd worden. De Klant betaalt in dat geval tijdig conform de overeengekomen betalingstermijnen. Betaling is mogelijk via overschrijving of Payconiq in de Praktijk.
  • Indien de betaling om wat voor reden dan ook niet kan worden afgeschreven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.) in geval van een domiciliëring, dan stuurt Vvu Coaching de domiciliëring nogmaals naar de bank.
  • Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, zal de Lidmaatschapsband geblokkeerd worden tot op het ogenblik dat de Klant aan zijn betalingsverplichting voldoet.
  • In geval van een niet (tijdige) betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, zal Vvu Coaching eerst een kosteloze herinnering sturen. In geval van niet-betaling binnen de veertien (14) kalenderdagen, zullen er verwijlintresten verschuldigd zijn op de nog te betalen som tegen een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de dag na de verzending van de herinnering.

Daarenboven zal er een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten bedrage van:

(1) 20 euro als de nog verschuldigde som lager dan of gelijk is aan 150 euro;

(2) 30 euro vermeerderd met 10 % van de nog verschuldigde som als deze som hoger is dan 150,00 euro en lager dan of gelijk is aan 500,00 euro;

(3) 65 euro vermeerderd met 5 % van de nog verschuldigde som als deze som hoger is dan 500 euro, dit evenwel met een maximale forfaitaire vergoeding van 2.000,00 euro.

 • Alle betwistingen door de Klant aangaande de betaling van de Diensten dienen via aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de datum waarop de betaling diende te gebeuren, gemotiveerd geformuleerd te worden aan Vvu Coaching, onverminderd de uitoefening van andere rechtsmiddelen en onverminderd het recht van Vvu Coaching om de toegang tot de Praktijk te blokkeren tot op datum van de algehele betaling. De verplichting tot betaling van het betwiste bedrag wordt in voorkomend geval opgeschort. Het niet-betwiste deel moet binnen de contractuele termijnen worden betaald. Vvu Coaching zal binnen een redelijke termijn de betwisting in overweging nemen. In geval van afwijzing van de betwisting door Vvu Coaching wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 • Elk van de Partijen mag de Overeenkomst ten allen tijde en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of (voor zover rechtzetting mogelijk is) deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de in het voorgaande artikel bedoelde schriftelijke kennisgeving of in de gevallen waarin er één of meerdere redenen bestaan die de voortzetting van de Overeenkomst tussen Partijen in het gedrang brengen. De redenen in onderstaande niet-limitatieve lijst worden hoe dan ook beschouwd als redenen die de voortzetting van de Overeenkomst tussen Partijen in het gedrang kunnen brengen of ernstige tekortkomingen:
  • de ernstige tekortkoming(en) van een partij ten aanzien van haar eigen verbintenissen zoals omschreven in de algemene voorwaarden en in de Deelnemersovereenkomst,
  • het niet tijdig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen,
  • de vaststelling van fraude, bedrog of strafrechtelijke feiten gepleegd door één van de Partijen;
  • een van de partijen zich in een situatie van stopzetting van de activiteit, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vereffening bevindt;
  • De klant communiceert een valse of foutieve identiteit;
  • het gebruik van de Klant niet in overeenstemming is met het normale gebruik van de Diensten (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, Overeenkomst en het Huisreglement).
  • Misbruik van de persoonlijke Lidmaatschapsband door bijvoorbeeld overdracht van de Lidmaatschapsband aan derden.
 • Op het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht om de Lidmaatschapsband ontvangen van Vvu Coaching terug te geven.

 

 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN 
 • Rechten en plichten van Vvu Coaching

Vvu Coaching stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de Praktijk tijdens de openingsuren van de Praktijk. In bepaalde omstandigheden kunnen afwijkende openingsuren gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, onderhoudswerkzaamheden, ernstige gebeurtenis of ramp. Vvu Coaching kan de openingsuren van de Praktijk tijdelijk of permanent te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een permanente wijziging zal Vvu Coaching dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren. De aanpassing van openingsuren kan niet aangewend worden om de overeenkomst eenzijdig, kosteloos en onmiddellijk op te zeggen in de zin van artikel 5.1, tenzij de Klant kan aantonen dat ten minste 50% van zijn bezoeken aan de Praktijk gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de wijziging van de openingsuren op tijdstippen waren waarop de Praktijk niet meer geopend is. In dat geval zal Vvu Coaching de Klant de te veel betaalde Prijs terugbetalen.

 • Rechten en plichten van de Klant

Alvorens de Praktijk te betreden of gebruik te maken van de Diensten van Vvu Coaching, verklaart de Klant op de hoogte te zijn van en kennis te hebben genomen van het Huisreglement dat uithangt in de Praktijk. De Klant verbindt zich ertoe om het Huisreglement te allen tijde na te leven en te respecteren.  De niet naleving van het Huisreglement betreft een ernstige tekortkoming in de zin van artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden.

De Klant mag gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van de Diensten van Vvu Coaching om medische redenen, mits naleving van de volgende voorwaarden:

 • de Diensten kunnen enkel worden geschorst na ontvangt door Vvu Coaching van een geldig medisch attest dat aangeeft dat de Klant geen gebruik kan maken van de Diensten van Vvu Coaching gedurende een periode van minstens een (1) maand;
 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Vvu Coaching van het medisch attest;
 • de schorsing verschuift de duur van de Overeenkomst pro rata met de periode van de schorsing.

De Lidmaatschapsband is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. In geval van misbruik van de persoonlijke Lidmaatschapsband behoudt Vvu Coaching zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 5.1. In geval van diefstal of verlies van de Lidmaatschapsband brengt de Klant Vvu Coaching hiervan onmiddellijk op de hoogte. Bij diefstal of verlies van de Lidmaatschapsband kan een nieuwe Lidmaatschapsband worden aangekocht tegen de prijs zoals gestipuleerd op de Prijslijst.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Gelet op de technische kenmerken met betrekking tot de toegang tot de Praktijk, toegang tot Clubplanner en de toestellen en gelet op de uitvoering van periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden, kan Vvu Coaching geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de Diensten, maakt Vvu Coaching zich sterk om alles in het werk te stellen om de onderbreking of verstoring binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de aard van de dienstverlening en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in de zin van artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
 • Indien de aansprakelijkheid van Vvu Coaching zou komen vast te staan, wordt de aansprakelijkheid van deze beperkt tot de herstelling van de directe, persoonlijke, zekere en materiële schade, met uitsluiting van indirecte schade zoals o.m. gevolgschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden.
 • De aansprakelijkheid van Vvu Coaching zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van de geleverde diensten of tot terugbetaling van het gefactureerde bedrag per geleverde dienst of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering.
 • Vvu Coaching is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, tekortkomingen van de Klant zoals het verkeerd opvolgen van gebruiksaanwijzingen en eventuele waarschuwingen van toestellen of instructies van Vvu Coaching of haar aangestelden.
 • Vvu Coaching is niet aansprakelijk voor het verlies, schade en/of de diefstal van persoonlijke eigendommen van de Klant in en om de Praktijk.
 • Geen enkele aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing in geval van lichamelijke schade of overlijden dat aan Vvu Coaching kan worden toegeschreven of in elk ander geval dat niet wettelijk is toegestaan.
 • Het gebruik maken van de Diensten en de Praktijk van Vvu Coaching is op eigen risico van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de sportieve keuzes die hij maakt, en dient zich desgevallend te laten adviseren door een arts of specialist.
 • De Klant is integraal aansprakelijk voor elke vorm van schade die hij of zij heeft toegebracht aan Vvu Coaching, haar aangestelden of haar lasthebbers.
 1. GEGEVENSBESCHERMING EN CAMERATOEZICHT

Alle persoonsgegevens die Vvu Coaching van de Klant ontvangt, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals met de Privacyverklaring en de Verklaring inzake Cameratoezicht zoals vermeld op de website van Vvu Coaching.

 1. OVERMACHT 
 • Vvu Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de levering van haar Diensten wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van zijn wil, onvoorzienbaar of onvermijdelijk zijn, zoals oorlog, opstanden, onlusten, burgeroproer, handelingen van burgerlijke of militaire instanties, embargo’s, ontploffingen, faillissement van een licentiegever of leverancier, stakingen of arbeidsconflicten (met inbegrip van die waarbij zijn personeel betrokken is), stroomonderbrekingen, overstromingen, brand of onweer.
 • Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, heeft Vvu Coaching het recht de levering van de Diensten op te schorten of te beperken om de operationele omgeving te beschermen, zonder dat de Klant daarvoor het recht heeft een schadevergoeding te eisen.
 • Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, zal Vvu Coaching alles in het werk stellen om de duur ervan tot een strikt minimum te beperken.
 • Indien deze feiten of omstandigheden van Overmacht definitief zijn of langer dan drie (3) maanden aanhouden, mag elk van de Partijen de Overeenkomst van rechtswege en schriftelijk beëindigen zonder een schadeloosstelling verschuldigd te zijn.
 1. KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT
 • Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met Vvu Coaching via haar klantendienst op het telefoonnummer +32 5 362 30 05 (bereikbaar van maandag tot en met zaterdag met uitzondering van zon- en feestdagen tussen 9u en 18u), het e-mailadres: info@fitenfix.be en per post op het adres: Koeistraat 44, 9300 AALST. Een klacht dient binnen een (1) maand na vaststelling ervan te worden gemeld.
 • Ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vvu Coaching binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Indien de Klant niet tevreden is over de manier waarop de klacht werd behandeld, kan de Klant die een consument is ook contact opnemen met de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be). De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr (ODR). Voor België is het contactpunt van de ODR het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13 (odr@eccbelgium.be, tel. +325423346).
 • De interpretatie en de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst, deze algemene voorwaarden, het Huisreglement en de bijlagen aan de overeenkomst tussen Vvu Coaching en de Klant worden door het Belgische recht beheerst.
 • Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Vvu Coaching gevestigd is.

 

Bijlage 1  : Huisreglement

De volgende zaken zijn verboden in de Praktijk:

 • voedingswaren consumeren met uitzondering van dranken in een afgesloten fles of bidon;
 • roken en/of het gebruik en/of verkoop van verboden middelen;
 • bellen, fotograferen, video’s opnemen;
 • Verkoop- en of promotieactiviteiten (tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vvu Coaching)
 • Jassen en (sport)tassen in de sportruimte
 • Verbaal en/of fysiek geweld
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten

Het is verplicht om uw persoonlijke Lidmaatschapsband mee te nemen.

Kleding, jassen, (sport)tassen, en andere persoonlijke eigendommen dienen in lockers te worden opgeborgen. Vvu Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, beschadiging en/of verdwijning van persoonlijke eigendommen.

De sportruimte mag enkel worden betreden met aangepaste en schone sportkledij en sportschoenen (geen slippers en/of sandalen). De reden hiervoor is ongeval-en blessurepreventie en hygiëne.

Het gebruik van een handdoek verplicht om o.a. voor- en na het gebruik van de toestellen deze te reinigen. Na de opleiding moeten de gebruikte materialen/ toestellen schoongemaakt worden met de daartoe voorziene producten. Het is verplicht om de materialen na het gebruik ervan terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Het respectvol omgaan met andere Klanten en staff, alsook het respectvol behandelen van de toestellen en dit overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen van de toestellen.

Bij het niet naleven van het huisreglement behoudt Vvu Coaching zich het recht voor om uw Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 5.1 van de algemene voorwaarden.